چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ | Wednesday 29 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

هيأت امناء

اخذ اعتبار نامه ايزو 17025 از سازمان DAKKS آلمان توسط پژوهشگاه مواد وانرژي

امروزه استاندارد سازي مهمترين مقوله در زمينه ايجاد، نگهداري و ارتقاء كيفيت سيستم‌ها، در سطح قابل قبول جهاني مي‌باشد. بنابراين سازمان‌ها و مراكز تحقيقاتي نيز همچون ساير سازمان‌ها دستيابي به استاندارد را از محورهاي اساسي فعاليت‌هاي خود، جهت نيل به خود كفائي و همچنين حضور موثر و دراز مدت در عرصه بازار جهاني كسب و كار و دانش قرار داده‌اند. در سازمان‌ها و مراكز تحقيقاتي، آزمايشگاه‌ها بخشي مهم و بزرگي از فعاليت‌‌ها را در بر مي‌گيرند. از آنجايي كه محصول نهايي آنها اهميت ويژه‌اي در دستاوردهاي تحقيقاتي دارد، از دير باز نقش مديريت و ايجاد ساز و كارهايي براي كنترل فرآيندها، شناسايي نقاط كنترل كيفي و اطمينان از صحت و دقت نتايج آزمون‌ها، مورد توجه مديران مراكز تحقيقاتي بوده است. در حال حاضر استاندارد بين الملليISO/IEC 17025  كه در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجرايISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي EN45001 تهيه شده است، جايگزين هر دوي آنها شده است. اين استاندارد شامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون بايد آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه يك سيستم كيفيت را به كار گرفته و از نظر فني صلاحيت داشته و قادر به فراهم آوردن نتايج معتبر ‌مي باشد مراجع تأييد صلاحيت كه صلاحيت آزمايشگاه‌هاي آزمون و كاليبراسيون را به رسميت مي‌شناسد، بايد اين استاندارد را به عنوان مبناي تأييد صلاحيت خود قرار دهند.
آزمايشگاه هايي كه بخشي از يك سازمان بزرگتر مي‌باشند يا خدمات ديگري هم ارايه مي‌نمايند، قادر به اجراي سيستم كيفيتي هستند كه با استانداردهاي ISO9001 يا ISO9002 و نيز با اين استانداردهاي ذكر شده  كه مرتبط با گستره خدمات آزمون و كاليبراسيون كه در سيستم كيفيت آزمايشگاه منظور شده است، در نظر گرفته مي‌شود. آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيوني كه الزامات  ISO 17025را برآورده نمايند، خودبه‌خود الزامات استانداردهاي ISO 9001 و ISO 9002 را نيز برآورده خواهند نمود. با اين حال گواهي انطباق با استانداردهاي ISO9001 و ISO 9002 به تنهايي حاكي از صلاحيت آزمايشگاه در فراهم آوردن و ارائه داده‌ها و نتايج فني معتبر نخواهد بود.
وي در خصوص الزامات بخش فني آزمايشگاه گفت:
آزمايشگاه در منظر كلي و عمومي بايد كاركنان مديريتي و فني داشته كه داراي اختيارات و منابع لازم براي انجام وظايف خود باشد و وقوع هر انحرافي را از سيستم كيفيت يا از روشهاي اجرايي مربوط به انجام آزمونها و يا كاليبراسيون شناسايي كنند و اقداماتي براي پيشگيري يا به حداقل رساندن اين انحرافات انجام دهند. ترتيب آزمايشگاه ها بايد طوري باشد كه بتواند از اين كه مديريت و كاركنان آن از هر گونه فشار و تأثيرپذيري نابجاي تجاري، مالي و غيرة داخلي و خارجي كه اثر نامطلوبي بر كيفيت كار آزمايشگاه داشته باشد، اطمينان حاصل كنند.
آزمايشگاه بايد خط مشي‌ها و روش‌هاي اجرايي داشته باشد كه بر اساس آن بتواند از حفاظت اطلاعات محرمانه و حقوق مالكيت معنوي مشتريانش اطمينان داشته باشد. همچنين آزمايشگاه بايد خط مشي‌ها و روشهاي اجرايي داشته باشد كه بر اساس آن بتواند از دخالت در هر نوع كاري كه باعث كاهش اعتماد به صلاحيت، بي‌طرفي، درستي قضاوت يا درستي عمل آن گردد جلوگيري نمايد. آزمايشگاه بايد سازمان و ساختار مديريتي آزمايشگاهي، جايگاه در سازمان اصلي و روابط ميان مديريت كيفيت، عمليات فني و خدمات پشتيباني را تعيين نمايد.
همچنين آزمايشگاه بايد مسئوليت، اختيارات و روابط ميان تمامي كاركنان را تعيين كند كه بر كيفيت آزمونها و يا كاليبراسيون تأثير گذار است و بوسيله اشخاصي آشنا با روش‌هاي آزمون، روش‌هاي اجرايي مربوط با اهداف هر آزمون و نيز ارزيابي نتايج داشته و نظارت كافي بر كاركنان انجام دهندة آزمايش و كاليبراسيون، از جمله كار ورزان داشته باشد.