يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

اسپکتروسکوپی

 

 اسپکتروفتومتر مادون قرمز-IR و FTIR (پژوهشکده نیمه هادی ها)

tiff

شناسایی کیفی و کمی ترکیبات آلی، تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکولهای آن-   کارشناس:                                           تلفن داخلی:
 اسپکتروفوتومتر مادون قرمز-IR و FTIR (پژوهشکده نانومواد)   شناسایی کیفی و کمی ترکیبات آلی، تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکولهای آن  کارشناس:                                           تلفن داخلی:
 اسپکتروفوتومتر مادون قرمز-IR و FTIR (پژوهشکده انرژی)  tiff شناسایی کیفی و کمی ترکیبات آلی، تعیین نوع گروه عاملی و پیوندهای موجود در مولکولهای آن  کارشناس:                                           تلفن داخلی:
  اسپکتروفوتومتری UV-Vis (پژوهشکده انرژی) tiff     اندازه گیری کمی و کیفی ترکیبات،اندازه گیری درصد عبور نور در محلولها ، بررسی رفتار نوری نیمه هادیها و غیره  کارشناس:                                           تلفن داخلی:
 اسپکتروفوتومتری UV-Vis (پژوهشکده نانوفناوری)    کارشناس:                                           تلفن داخلی:
 فتولومینسانس (اسپکتروفتومتر LS)    کارشناس:                                           تلفن داخلی: