يكشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ | Sunday 22 May 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

آزمایشگاه ها

آنالیز شیمیایی

 

 

 آزمون فلورسانس اشعه ايكس XRF-1tiff
 شناسایی عناصر جدول تناوبی، آنالیز انواع نمونه های جامد و پودری
 آزمون فلورسانس اشعه ايكس XRF-2tiff  شناسایی عناصر جدول تناوبی، آنالیز انواع نمونه های جامد و پودری
 آزمون ICP  
  آزمون جذب اتمی  AAStiff  آنالیز کمی عناصر و تعیین غلظت نمونه، اندازه گیری تا 60 عنصر از جدول  تناوبی
 آزمون جذب اتمی  AAS (پژوهشکده نانو)  
 آزمون اندازه گیری کربن و گوگرد tiff  اندازه گیری همزمان و سریع عناصر کربن و گوگرد در انواع مواد  گوناگون،نمونه ها بایستی بصورت جامد یا پودر و یا براده باشد
 گراویمتری (وزن سنجی)