چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ | Wednesday 29 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در حوزه شناسايی و انتخاب مواد مهندسی؛

بررسی پارامترهای دما و زمان عملیات حرارتی بین بحرانی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد حاوی آلومينيوم بالا كوئنچ شده در آب

merc

دانشجو :علیرضا خردمند

مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد

 استاد راهنما دکتر علیرضا کلاهی - دکتر یحیی پالیزدار

زمینه کاربرد پروژه:  صنعت خودرو؛كاهش مصرف سوخت و افزایش ایمني در خودروها.

 خلاصه پروژه:  در دهه هاي اخیر در صنایع مختلف نظیر صنعت خودروسازي براي كاهش مصرف سوخت و افزایش ایمني در خودروها پژوهش هاي بسیاري در مورد فولادهاي با استحکام بالا با ریزساختار چند فازي انجام شده است. در این پژوهش نیز براي رسیدن به تركیبي مناسب از استحکام و شکل پذیري تلاش شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسي تاثیر دما و زمان پارتیشن بندي بر ریزساختار و خواص مکانیکي یک فولاد داراي فاز دلتا فریت مي باشد. در این پژوهش فولادي با تركیب شیمیایي Fe-0.25c-0.33Si-1.05Mn-4.56Al بعد از ریخته گري و نورد داغ به منظور ایجاد خواص مورد نظر تحت عملیات حرارتي در دماها و زمان هاي مختلف قرار گرفت. بدین صورت كه ابتدا هریک از نمونه ها در دماي آنیل میان بحراني 820 درجه سانتیگراد به مدت 600 ثانیه آستنیته شده و سپس نمونه ها در روغن با دماي 150 درجه سانتیگراد به مدت 20 ثانیه كوئنچ شده و سپس در حمام نمک حاوي 50 درصد سدیم نیترات و 50 درصد پتاسیم نیترات و  در دماهاي مختلف 200، 330 و 450 درجه سانتیگراد به صورت همدما و در زمان هاي 1000 و 1800 ثانیه پارتیشن بندي و سپس در آب كوئنچ شدند. ریزساختار هر یک از نمونه ها توسط میکروسکوپ نوري و میکروسکوپ الکتروني روبشي مورد مطالعه قرار گرفت. ریزساختار فولاد پس از عملیات حرارتي شامل فازهاي فریت دلتا، فریت آلفا، آستنیت باقيمانده و مقدار كمي مارتنزیت مي باشد. كسر حجمي آستنیت باقيمانده و مقدار كربن موجود در آن با استفاده از آنالیز پراش اشعه ایکس محاسبه گردید. نتایج به دست آمده نشان مي دهد كه با افزایش دما و زمان پارتیشن بندي مقدار كسر حجمي آستنیت باقيمانده افزایش مي یابد. با انجام آزمون هاي سختي و كشش خواص مکانیکي نمونه هاي عملیات حرارتي شده مورد بررسي قرار گرفت. بهترین تركیب از استحکام و انعطاف پذیري در نمونه اي كه در دماي 450 درجه سانتیگراد و به مدت 1800 ثانیه پارتیشن بندي شده بود، بدست آمد. این نمونه داراي استحکام كششي 1300 مگاپاسکال و ازدیاد طول 32 درصد مي باشد.