چهارشنبه ۸ تير ۱۴۰۱ | Wednesday 29 June 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در حوزه مهندسی پزشکی-بیومتریال ؛

ساخت و مشخصه یابی داربست های دو جزئی بر پایه پلی کپروالکتون به روش چاپگر سه بعدی به منظور بازسازی پالپ دندان

 merc

دانشجو: سیده زهره موسوی نژاد

مقطع تحصیلی:  دکتری

 استاد راهنما :  دکتر علی زمانیان- دکتر مریم سعیدی فر

زمینه کاربرد پروژه:  مهندسی بافت پالپ و عاج دندان.

خلاصه پروژه:  هدف از انجام این پروژه، تهیه و مشخصه یابی داربست های دو فازی به روش چاپ سه بعدی برای مهندسی بافت پالپ و عاج دندان می باشد. فاز مربوط به بافت عاج از جنس پلی کپروالاکتون شیشه زیستی BG45S5 طراحی و تهیه گردید و داربست مربوط به فاز پالپ از جنس پلی کپروالکتون با پوشش هیالورونیک اسید (HyA) تهیه شد. این پروژه در چهار مرحله کلی انجام شده است. مرحله اول شامل سنتز شیشه زیستی 45S5 به روش سل-ژل و ارزیابی ساختار فیزیکوشیمیایی آن به کمک آزمون های XRD ،STA ،XRF ،FESEM ،EDX و FTIR می باشد. مرحله دوم شامل تهیه داربست مربوط به فاز عاج از جنس پلی کپروالکتون/ شیشه زیستی45S5 و ارزیابی آن به کمک آزمون های میکروسکوپ نوری، زاویه تماس، تخریب پذیری، زیست فعالی، استحکام فشاری، سمیت سلولی، چسبندگی سلولی و تمایز سلول های بنیادی میباشد. در مرحله سوم نیز داربست مربوط به بافت پالپ از جنس پلی کپروالکتون با پوشش هیالورونیک اسید تهیه شد که به کمک آنالیزهای میکروسکوپ نوری، زاویه تماس، تخریب پذیری، سمیت سلولی، چسبندگی سلولی و تمایز سلول های بنیادی مشخصه یابی گردید. در مرحله چهارم داربست دوفازی HyA/PCL-BG/PCL که حاصل ادغام فازهای پالپ و عاج است، تهیه گردید تا امکان اجرای فرضیه ی داربست دو فازی پالپ-عاج در عمل نیز بررسی شود و مورفولوژی این داربست دو فازی به کمک EDX-FESEM ارزیابی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که پوشش دهی داربست PCL با هیالورونیک اسید منجر به کاهش زاویه تماس از 89 درجه برای PCL خالص به 63 درجه شد که تاثیر آبدوست شدن داربست در ترغیب سلول ها به چسبیدن روی داربست و رشد بیشتر آنها در ارزیابی های سلولی مشاهده شد. همچنین اضافه کردن شیشه زیستی 45S5 به داربست PCL موجب افزایش استحکام گردید بطوریکه مدول یانگ از 51/6 MPa  برای داربست PCL خالص به  MPa 67/4 برای نمونه کامپوزیتی BG/PCL افزایش یافت. از طرف دیگر، آزمون تمایز سلولی نشان داد که هر دو داربست BG/PCL و HyA/PCL موجب افزایش ترشح مارکرهای تمایزی ادونتوبالست شدند. میزان بیان ژن های ادونتوژنیک DSPP ،OCN و 1-DMP در مجاورت داربست HyA/PCL به ترتیب 1/5 ، 2/57 و 2 برابر نمونه کنترل و در مجاورت داربست BG/PCL به ترتیب 1/8 ،3/5 و 2/3 برابر نمونه کنترل بود. دلیل بیان ژن بیشتر در مجاورت داربست BG/PCL به دلیل حضور ذرات BG در ساختار است که باعث می شود ساختار داربست معدنی تر شود. بنابراین، با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق، داربست دو فازی بر پایه پلی کپروالکتون تهیه شده در این تحقیق می تواند داربست نویدبخشی جهت مهندسی بافت دندان بعنوان روش جایگزینی برای روش های فعلی درمان کانال ریشه معرفی گردد.