سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ | Tuesday 26 October 2021
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

طرح پژوهشی دانشجویی خاتمه‌یافته در زمینه جاذب‌های سرامیکی در حوزه محیط زیست؛

 

کاهش غلظت کاتیون­ های کلسیم و منیزیم در محلول­ های آبی به وسیله­ نانو کامپوزیت بنتونیت - گاما آلومینا بهمنظور استفاده در فرآیند­های شوری زدایی

 

دانشجو: مهندس سعیده پورشادلو

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

اساتید راهنما: دکتر ایمان مباشرپور-دکتر هودسا مجیدیان

استاد مشاور: دکتر اسماعیل صلاحی

زمینه کاربرد پروژه: حذف کاتیون‌ها در فرآیند شورزدایی و تصفیه آب.

خلاصه پروژه: در این پژوهش امکان ارزیابی حذف یون­ های Ca2+ و Mg2+ از محلول­ های آبی توسط جاذب کامپوزیتی بنتونیت - نانو گاما آلومینا بررسی شد. تاثیر عامل­ های فرآیند جذب مانند درصد کامپوزیت، غلظت اولیه­ یون فلزی، جرم جاذب و pH محلول مورد آزمایش قرار گرفت. درحقیقت نوآوری این پژوهش طراحی و تولید نانو کامپوزیت بنتونیت-گاما آلومینا جهت کاهش غلظت عناصر کلسیم و منیزیم در محلول های آبی به‌منظور شوری زدایی می‌باشد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه و pH، ظرفیت جذب افزایش یافته و با افزایش درصد کامپوزیت و جرم ماده­ جاذب ظرفیت جذب یون­ های Ca2+ و Mg2+ کاهش می­یابد. داده­ های جذب تعادلی با استفاده از تک دماهای لانگمیر، فرندلیش و DKR مطالعه شد که طبق آن­ها، مدل تک دمای Cooperative برای پیش بینی فرآیند جذب کلسیم مناسب تشخیص داده شد و مدل تک دمای لانگمیر برای منیزیم با ضریب همبستگی 9877/0=R2 و حداکثر ظرفیت جذب mg/g 3/44 تطابق بهتری داشت. در این تحقیق نشان داده شد که کامپوزیت به دست آمده به‌عنوان یک جاذب بسیار ارزان و دوست‌دار محیط زیست برای کاهش غلظت یون­ های منیزیم و کلسیم از محلول­ های آبی می­ تواند مورد استفاده قرار گیرد.