جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | Friday 12 August 2022
ورود کاربران | EN | نقشه سایت

ورود به حساب کاربری

نام کاربری
رمز ورود
بخاطر سپردن شما در سیستم

اخبار

این مطالعه تجربی بخشی از فعالیت های مربوط به اولویت پژوهشی در راستای ساخت آشکارسازهای نوری با استفاده از روش های شیمیائی می باشد که با راهنمایی دکتر امیرعلی یوزباشی و دکتر کیوان اسدیان برای اولین بار در پژوهشگاه مواد و انرژی و حتی کشور انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، فیروزه محمدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته فیزیک لایه های نازک و پژوهشگر این طرح در این خصوص گفت: علیرغم اینکه روش های لایه نشانی شیمیائی از محلول، از نظر سادگی و ارزانی، از اهمیت بسزائی برخوردارند، ولی مشکل تکرارپذیری در کیفیت لایه تهیه شده از چالش های اساسی این روشهاست و در این رابطه تحقیقات زیادی در سطح دنیا در حال انجام است. تاثیرات احتمالی که نحوه آماده سازی سطح زیرلایه بعنوان یکی از عوامل مؤثر می تواند بر فرآیندهای جوانه زنی و رشد لایه و بالطبع ساختار نهائی و خواص موردنظر آنها بگذارد از چالش های اساسی این روش ها در راستای کاربرد بهینه آنها در تکنولوژی های شناخته شده و نوین عصر حاضر است.

وی افزود: بنابراین در کار تحقیقاتی حاضر، ضمن تهیه لایه های نازک سولفید روی به روش لایه نشانی در حمام شیمیایی(CBD)، تاثیر نحوه آماده سازی زیرلایه بر اساس نوع  حلال های مختلف مورد استفاده، بر خواص ساختاری، ریزساختاری و اپتیکی آنها بصورت تجربی مورد ارزیابی  قرار گرفت.

محمدی روند این کار تحقیقاتی را تشریح کرد و گفت: برای این منظور از حلال های آلی و معدنی مختلفی برای آماده سازی سطح زیرلایه شیشه ای استفاده شد. خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک تهیه شده بدین ترتیب، مورد مطالعه و ارزیابی  قرار گرفت.

این پژوهشگرادامه داد: نتایج بطور کلی نشان داد که به غیر از تفاوت جزئی که در خواص ساختاری و اپتیکی بین لایه های تهیه شده بر زیرلایه های آماده سازی شده توسط حلال آلی و حلال معدنی قابل مشاهده است، ظاهرا در اکثر موارد لایه های تهیه شده در زمان یک ساعت، دارای  مورفولوژی سطحی تقریبا یکسان و چسبندگی مناسبی هستند. این درحالی است که در زمان های کمتر لایه نشانی، تغییرات محسوسی در ساختار کریستالی، اندازه ذرات، زبری سطح و بالطبع طیف های جذبی یا عبوری نور آنها مشاهده شد، که می تواند بدلیل تاثیرات سطحی ناشی از نوع حلال استفاده شده باشد. چنین نتیجه ای می تواند بطور موثر در مهندسی ساخت لایه نازک توسط روش شیمیائی CBD استفاده شود.

وی گفت: نتایج بدست آمده با توجه به نقش یا تأثیراتی که حلال های استفاده شده بطور ذاتی می توانند در روند فرآیند لایه نشانی و ایجاد خواص مشاهده شده داشته باشند، مورد بحث و تحلیل واقع شده است.